Strategisch plan 2017-11-01T22:24:01+00:00

 

INLEIDING

De Studentenraad is een adviesorgaan van de gemeente en vertegenwoordigt alle studenten in Tilburg bij de gemeente en streeft ernaar de belangen van deze studenten zo goed mogelijk te behartigen bij de gemeente en het bedrijfsleven. De Studentenraad vormt een brug tussen de overheid, het bedrijfsleven en het onderwijs op alle niveaus. Er zijn veel verschillende verenigingen in Tilburg die allen bepaalde belangen behartigen voor bepaalde studies, scholen, goede doelen, stages, activiteiten en ga zo maar door. De Studentenraad is hierbij een overkoepelende organisatie die deze verenigingen samenbrengt en zo de handen ineen slaat om de problemen die naar voren komen aan het licht te brengen en hiervoor een oplossing zoeken.

Met 2018 als verkiezingsjaar voor de gemeenteraadsverkiezingen streven wij er vanzelfsprekend naar onze kerntaken, zoals hieronder beschreven, zo goed mogelijk uit te voeren.

  • Belangenbehartiging van studentenbelangen: Het beïnvloeden van gemeentelijke besluitvorming door lobby en samenwerking met relevante partijen.
  • Het adviseren, verbinden en ondersteunen van studie- en studentenverenigingen, onderwijsinstellingen, midden- en kleinbedrijf, en de gemeente bij hun activiteiten.

Deze strategische agenda is tot stand gekomen door – vanuit de kerntaak van de Studentenraad – te kijken naar de trends in de Tilburgse samenleving en is ter consultatie aan de studentenraadsleden voorgelegd en met de leden besproken in de raadsvergadering op 29 september 2017. De studentraadsleden denken langs allerlei wegen mee, brengen hun kennis in en nemen actief deel. Zo ontstaat er draagvlak voor inhoudelijk keuzes en bouwen we gezamenlijk aan Studentenstad Tilburg.

In de agenda zitten bekende en nieuwe onderwerpen. Komend collegejaar (2017-2018) willen wij ons hoofdzakelijk focussen op twee hoofdthema’s, namelijk 1) de polarisatie van de binnenstad en 2) de braindrain. Er is een behoefte aan focus, dus niet alle dossiers van voorgaande jaren zullen expliciet op de agenda worden gezet. De thema’s worden uitgewerkt in concrete actieplannen. Desalniettemin staan we altijd open voor input en houden we de actualiteiten in de gaten zodat we, indien nodig, alsnog deze dossiers intensiever kunnen oppakken.

 

THEMA 1 POLARISATIE

Studenten verbinden met Tilburgers

In Tilburg bestaat een kloof tussen de oorspronkelijke inwoners van Tilburg, de ‘echte Tilburgers’, en de studenten. Deze polarisatie kan vervelend zijn voor de Tilburgers omdat ze het gevoel hebben dat studenten de stad overnemen. Deze twee groepen weten vaak niet waar ze precies mee bezig zijn en wat de verschillende levens inhouden. Volgens ons zou het goed zijn om deze twee groepen dichter bij elkaar proberen te brengen. Als de studenten wellicht meer contact zouden hebben met de Tilburgers en zich hierdoor ook meer thuis gaan voelen, zullen zij ook sneller meer een gevoel krijgen bij de stad. Wij trachten verbetering te bewerkstelligen aan de hand van de volgende agendapunten:

 

Agenda punt 1. Maatschappelijk Platform Overleg (MPO)

Het MPO zal gebruikt worden om de verschillende maatschappelijke studentenorganisaties in Tilburg samen te brengen en aandachtspunten/ideeën met elkaar te bespreken. Het is belangrijk dat deze organisaties met eenzelfde soort karakter van elkaar weten waar zij mee bezig zijn en op deze manier de ‘best practices’ kunnen delen en van elkaar kunnen leren. De grootste aangelegenheid voor het MPO dit jaar is het organiseren van het Benefietgala. Het voorgaande jaar is het doel hiervan gekozen, namelijk: de Johan van Stekelenburg stichting. Deze organisatie heeft als doelstelling om kansarme kinderen in de samenleving niet achter te laten blijven. Een prachtig doel waar wij ons als Studentenraad voor in willen zetten, samen met de verschillende maatschappelijke studentenorganisaties, maar ook met andere studenten- en studieverenigingen en het MKB.

 

Agendapunt 2. MBO

Het MBO is een nieuw dossier. Er zijn verschillende geluiden dat mbo-studenten zich structureel achtergesteld voelen ten opzichte van hbo- en wo-studenten, aangaande studentenzaken.  Alhoewel Tilburg vrijwel evenveel mbo- als hbo-studenten telt, is er een duidelijk onderscheid te voelen tussen het mbo enerzijds en het hoger en universitair onderwijs anderzijds. Daarom wil de Studentenraad zich dit jaar meer focussen op de mbo-studenten, door 1) hen binnen alle dossiers actief te betrekken en 2) te onderzoeken of de mbo-onderwijsinstellingen, mogelijk samen met de gemeente, kunnen samenwerken om Tilburg ook als een mbo studentenstad meer op de kaart te zetten.

Het betrekken van de mbo-studentenraden is relatief moeilijk in vergelijking met het betrekken van hbo- en universiteitsraden en verenigingen. Vanuit Helicon zijn twee enthousiaste afgevaardigden van hun studentenraad die samen met een raadslid van de Studentenraad, vanuit het ROC, input gaan leveren voor het behartigen van de mbo studentenbelangen. Een afgevaardigde van de Rooi Pannen is helaas nog niet aanwezig; de komende maanden zal getracht worden een student van de studentenraad van de Rooi Pannen te enthousiasmeren. De focus van deze gesprekken zal dit jaar liggen op het betrekken van de studenten in het Tilburgse ‘studentenleven’. Desalniettemin zullen deze gesprekken ook een platform bieden om andere belangen aan te kaarten.

 

Agendapunt 3. Spoorzone

De onderwijsinstellingen liggen relatief ver uit het centrum en daarom is het van belang om de verbinding tussen de instellingen en het centrum te vergroten. De Spoorzone biedt hiervoor volop kansen! De Studentenraad is hier vorig jaar het gesprek aangegaan over de nieuwe bibliotheek die er zal komen, de stadsbibliotheek die zal verhuizen van het Koningsplein naar de Spoorzone. De bibliotheek nieuwe stijl gaat in juli 2018 zich in de LocHal vestigen welk een inspirerende plek voor alle Tilburgers zal worden. Voor de studenten heeft de Studentenraad Tilburg met de bibliotheek afspraken gemaakt over het aantal werkplekken.  Er zullen genoeg werkplekken komen in de LocHal zodat ook studenten in de Spoorzone terecht kunnen.

Naast de LocHal komen er in januari 2019 ook mindlabs. Dit zal een cluster zijn voor onderwijs en onderzoek. Het is het eerste onderwijs- en onderzoekscentrum van Tilburg. Het is een samenwerking van Tilburg University, Fontys, en het ROC. Ook zal er een cluster komen voor ondernemen. Zo opent in januari 2018 het ‘Starters Centre’ haar deuren. Dé plek waar startende ondernemers alle informatie kunnen krijgen om hun onderneming te starten. Er zullen zich verschillende adviesbureaus  in het Starters Centre gaan vestigen om startende ondernemers te helpen. Daarnaast zal het centrum ook voor twaalf ondernemingen huisvesting bieden. Het Starters Centre is er ook om afstudeerders aan Tilburg te binden. Als ze hier een onderneming kunnen beginnen is de kans groter dat ze ook in Tilburg zullen blijven. De Spoorzone biedt ook mogelijkheden aan de afstudeerders op sociaal gebied. Denk aan plekken als RAW en de velerlei evenementen in het evenementencomplex dat bestaat uit de Koepelhal en Wagenmakerij.

De vragen die er ook worden gesteld zijn: 1) Welke toegevoegde waarde kan de Spoorzone zijn op de campus van Tilburg University voor studenten en 2) Wat voor meerwaarde kan de Spoorzone bieden om afstudeerders te binden aan Tilburg. Om op deze en andere vragen antwoord te krijgen zal er in de nabije toekomst een platform overleg georganiseerd worden. Hierbij zullen de gemeente, verschillende onderwijsinstellingen, ondernemers en de Studentenraad Tilburg aanwezig zijn om samen te kijken naar antwoorden en om nog meer inspiratie op te doen zodat we samen de Spoorzone nog aantrekkelijker kunnen maken voor de studenten en afgestudeerden in Tilburg.

 

Agendapunt 4. Internationalisering

Internationalisering is een trend die zich snel doorzet en elk jaar komen meer buitenlandse studenten in Tilburg studeren. Afgelopen jaar is zelfs het eerste hostel ‘Roots’ geopend in het centrum van Tilburg.

 

  1. Huisvesting internationale studenten

Deze studenten moeten ook ergens wonen. Momenteel zien we veel berichten dat internationale studenten nog steeds moeilijk een kamer kunnen vinden in Nederland. Eind augustus vorig jaar moesten de universiteit en de gemeente voor de accommodatie van zo’n zeventig internationale studenten zorgen. Zij werden toen in twee verdiepingen in het Bastion Hotel geaccommodeerd. Om te voorkomen dat er weer zo veel internationale studenten dakloos zouden blijven bij het arriveren in Tilburg, heeft de universiteit een ‘Housing office’ in het leven geroepen.

Een probleem waarvoor de Housing office nog een oplossing zoekt is hoe Nederlandse studenten te overtuigen om internationale studenten in hun studentenhuis te nemen. De Studentenraad wil daarom graag met Nederlandse studenten aan tafel om te kijken wanneer zij wel een internationale student in huis zouden willen overwegen. We willen graag twee ‘focus groups’ organiseren waarbij we iedere keer tien Nederlandse studenten die geen internationale student in hun huis hebben genomen, de vraag stellen waarom ze geen internationale student in huis nemen en wanneer ze wel een internationale student in huis zouden nemen. De bevindingen van deze groepen worden met gemeente, de onderwijsinstellingen en de Housing offices gedeeld teneinde nieuw beleid  te maken (bijvoorbeeld een campagne “neem een internationale student in huis”).

Daarnaast willen we ook aan tafel gaan met de woningcorporaties en de gemeente om te kijken hoe we voor meer kamers voor degree studenten kunnen zorgen. Volgens de cijfers van de Housing office ligt het probleem voornamelijk bij dat de degree studenten geen kamer kunnen vinden. Voor de exchange studenten speelt volgens hen dit probleem gelukkig in mindere mate.  Om een oplossing te vinden kijken we ook naar het concept van 2shared room van Universiteitsfractie Front. Het gaat hierbij om een kamer die door twee mensen tegelijk wordt verhuurd. Deze twee studenten zijn dan roommates. Dit idee is van oorsprong een Amerikaans concept wat hedendaags nog vaak wordt toegepast.  Voorts willen we samen met de woningcorporaties kijken of we de huurcontracten ook in het Engels kunnen laten vertalen.

 

  1. Internationalisering in het onderwijs en de binnenstad

De discussie leeft onder Nederlandse studenten of het wenselijk is of de onderwijsinstellingen zo internationaliseren. De verengelsing van het onderwijs, de extreem grote instroom van internationale studenten en de wat beperkte uitgaande mobiliteit van Nederlandse studenten naar het buitenland zijn hier voorbeelden van. De Studentenraad is vóór internationalisering van het onderwijs en van de binnenstad, maar mogelijk niet in de huidige vorm. Dit jaar zullen wij meer onderzoek hiernaar gaan doen om zo een duidelijk standpunt te vormen en om te inventariseren op welke vlakken er dingen te halen vallen en verbeterd kunnen worden.

in samenwerking met de gemeente zal er aan het einde van iedere twee maanden in hostel Roots een vrijdagmiddagborrel georganiseerd worden. Deze borrel is toegankelijk voor eigenlijk iedereen; studenten, ambtenaren, Tilburgers en natuurlijk ook de internationale bezoekers van Tilburg. Op deze manier zal er een verbinding worden gelegd tussen al deze partijen en wordt de nadruk gelegd op een internationaal aspect van de binnenstad, hostel Roots.

 

THEMA 2. BRAINDRAIN

Studenten verbinden met Tilburg

Veel studenten trekken weg nadat zij hun studies hebben afgerond. Dit heeft verschillende oorzaken. Zij hebben geen band gekregen op een andere manier met de stad Tilburg, of de arbeidsmarkt biedt geen kansen voor het profiel van de afgestudeerden. Aankomende studenten kiezen hierdoor mogelijk minder snel voor Tilburg als hun studentenstad of het resulteert in de mentaliteit: ‘diploma halen en dan wegwezen’. Dit is natuurlijk zonde, want Tilburg kan als stad veel kansen bieden. Niet alleen als plek om te werken, maar gezien de centrale ligging van Tilburg zou dit ook als woonstad gezien kunnen worden, steden als Eindhoven, Breda, Den Bosch, Brussel of Antwerpen zijn immers in aanzienbare reistijd te bereiken. Dit jaar willen we dit probleem aanpakken door middel van de volgende agendapunten.

 

Agendapunt 5. Midden- en Kleinbedrijf (MKB)

De Studentenraad ziet veel potentie in Tilburg om studenten ervaring op te laten doen binnen het MKB. In het grootste deel van de bedrijvigheid in Tilburg valt onder de noemer MKB. Studenten zijn echter niet bekend met de mogelijkheden bij het MKB en daardoor lopen ze ook een groot deel van de mogelijkheden in Tilburg mis. Ze kiezen daarom sneller voor een stage of periode als werkstudent bij een “grote” naam in de Randstad.

Naast dat er bij studenten geen duidelijk beeld is van de mogelijkheden binnen Tilburg, is het voor MKB ook lastig om studenten te bereiken. De Studentenraad wil een samenwerking met Citymarketing en studieverenigingen van verschillende opleidingen starten om vraag en aanbod beter te matchen.

De gemeente is afgelopen jaar een pilot gestart met de mogelijkheid tot Kennischeques, een vergoeding waarmee het voor bedrijven goedkoper wordt om tijdelijk de expertise van studenten in te huren. Deze tijdelijke ondersteuning kan in de vorm van een stage maar buiten het curriculum om worden vormgegeven. De Studentenraad is betrokken geweest bij de uitvoer van de pilot en is voorstander van het voortzetten hiervan. De kennischeques nemen een deel van de financiële bezwaren van het MKB om studenten in te zetten weg, het grootste probleem wat dan overblijft is het in contact komen met studenten. De Studentenraad ziet dus voor zichzelf een rol weggelegd als verbinder tussen de vertegenwoordigers van bedrijven binnen Tilburg, studieverenigingen, de gemeente en Citymarketing.

 

Agendapunt 6. Afgestudeerden

Ook het dossier afgestudeerden is dit jaar een nieuw dossier, maar geen nieuw probleem. Het is een bekend fenomeen dat veel studenten na hun studie niet altijd een baan op niveau kunnen vinden en daardoor uit Tilburg wegtrekken. Dit heeft meerdere oorzaken. Zo kijken zij vaak naar grote en bekende bedrijven die in de Randstad gevestigd zijn, niet wetende dat binnen MKB ook leuke en interessante banen zijn op hun niveau. Ook ervaren afgestudeerden dat het niet eenvoudig is om überhaupt een baan op niveau te vinden.

Een andere oorzaak van het wegtrekken van afgestudeerde studenten is dat zij er vaak niet bij stilstaan dat Tilburg ook een hele fijne woonstad kan zijn. Mede door de centrale ligging naar steden als Antwerpen en Eindhoven kan Tilburg dezelfde rol innemen als dat bijvoorbeeld Almere heeft voor Amsterdam; zo zijn er in Almere een hoop mensen die weliswaar in Almere wonen, maar werken in Amsterdam. Door de afgestudeerden tijdens de studententijd al aan Tilburg te binden is de kans groter dat zij hier zullen blijven. Het is belangrijk om ook aan deze afgestudeerde studenten te denken. Sommigen zijn namelijk nou eenmaal niet geïnteresseerd in de MKB-sector en werken liever voor een groot bedrijf. Het is belangrijk om dit te erkennen omdat de wens van de afgestudeerde student ook gerespecteerd dient te worden. Door te laten zien wat Tilburg als stad zijnde te bieden heeft wordt de kans wellicht groter dat zij hier in ieder geval blijven wonen. Wat natuurlijk ook goed is voor de Tilburgse economie.

De Studentenraad vindt het belangrijk dat de studenten na hun studie niet vergeten worden en dat zij ook na het behalen van hun diploma op onze steun en op Tilburg kunnen rekenen. Daarom wil de Studentenraad zich meer focussen op de afgestudeerden door actief me te denken in hoe we Tilburg kunnen promoten als woonstad. Ook willen we in gesprek gaan met verschillende partijen over waar het misgaat en zo onderzoeken waardoor afgestudeerden lastig aan een baan op het niveau en sector van hun diploma kunnen vinden.

 

Agendapunt 7. Verkiezingen

Met de gemeenteraadsverkiezingen op de agenda voor 2018, zal er dit jaar uiteraard aandacht besteed worden aan de verkiezingen. Tilburg telt bijna dertig duizend studenten, waarvan bijna de helft in de gemeente wonen. Deze studenten hebben allen stemrecht, of hebben dat binnenkort.  Vanuit de gedachtegang dat iemand zich echt betrokken voelt bij een gemeente als hij of zij ook participeert in haar democratische processen, zien wij kansen om zoveel mogelijk studenten te betrekken bij de aankomende raadsverkiezingen. Bovendien hebben zowel de gemeente als de studenten baat bij een duidelijkere vorming van de studentenbelangen, via een hogere democratische betrokkenheid en via hun stem tijdens de verkiezingen.

De Studentenraad is een samenwerking aangegaan met SV Collegium, de studievereniging voor Bestuurskunde en Integrale veiligheid van Avans Hogeschool, om in aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen een avond in het teken van de lokale democratie te organiseren.  Bovendien zal Magister JFT | Juribes, de studievereniging voor Bestuurskunde op Tilburg University, hier waarschijnlijk bij aansluiten. Deze avond zal in het teken staan van de lokale democratie en democratische vernieuwing. Hierbij wordt getracht zoveel mogelijk studenten te bereiken en hen hierdoor meer te betrekken bij de aankomende gemeenteraadsverkiezingen en gemeente an sich.

Daarnaast bieden de verkiezingen de uitgelegen kans om het langere termijn beleid te beïnvloeden. Dit willen we bewerkstelligen door onder andere te lobbyen bij de aankomende gemeenteraadsleden.

 

THEMA 3. CONTINUE STEDELIJKE AANGELEGENHEDEN

Hoewel de hoofdpijlers dit jaar uit Polarisatie en Braindrain bestaan, wil dit niet zeggen dat de Studentenraad de overige dossiers niet meer belangrijk vindt. We praten hier over de agendapunten veiligheid en openbaar vervoer. Wanneer er signalen zijn dat er bepaalde aspecten binnen Tilburg nader bekeken moeten worden, zet de Studentenraad zich daar uiteraard ook voor in.

 

Agendapunt 8. Veiligheid

Veiligheid is een punt dat uiteraard ook dit jaar weer op de agenda staat. Veiligheid in Tilburg kan zich op allerlei manieren openbaren. Vorig jaar heeft de Studentenraad ook advies gegeven over het kruispunt bij de Professor Verbernelaan en de Conservatoriumlaan. Dit heeft ertoe geleid dat de gemeente een extern onderzoeksbureau heeft ingeschakeld om het kruispunt te onderzoeken. Naar verwachting zal in 2018 dit kruispunt opnieuw wordt aangepakt. Ook jaar zullen wij onze ogen en oren openhouden en mochten we zelf iets tegenkomen of signalen ontvangen, dan zullen wij ons actief inzetten om het gesprek met partijen aan te gaan om naar de huidige situatie te kijken en zo tot een oplossing te komen.

 

Agendapunt 9. Openbaar Vervoer

De Studentenraad neemt al enkele jaren plaats in het Reizigersoverleg Brabant (ROB). Onder andere de overvolle bussen richting Stappegoor en de mogelijkheid het Nachtnet weer te laten rijden langs Tilburg zijn punten van aandacht geweest. Op dit moment zijn er geen klachten over het OV bekend bij de Studentenraad, noch is er onder studenten overeenstemming over mogelijke verbeterpunten. De Studentenraad zal ook dit jaar weer een plek in het ROB innemen. De raad zal dan ook alert blijven op eventuele veranderingen in het OV waar studenten baat bij of juist hinder van ondervinden.